นโยบายเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์

1. วัตถุประสงค์
          เพื่อให้ผู้ใช้บริการศึกษาเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการ

2. เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์
          2.1 ผู้ใช้บริการอาจได้รับ การเข้าถึง การสร้าง การส่งหรือแสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล ข้อความ ลายลักษณ์อักษร ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ดนตรี ไฟล์เสียง หรือเสียงอื่นๆ ภาพถ่าย วิดีโอ หรือรูปภาพอื่นๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการหรือโดยผ่านการใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เนื้อหา”
          2.2 เนื้อหาที่นำเสนอต่อผู้ใช้บริการ อาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของเนื้อหานั้น ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไข จำหน่ายจ่ายโอนหรือสร้างผลงานต่อเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าวไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหานั้น
          2.3 ผู้ใช้บริการอาจพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือหยาบคาย อันก่อให้เกิดความไม่พอใจ ภายใต้ความเสี่ยงของตนเอง
          2.4 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทำเครื่องหมาย เปลี่ยนแปลงแก้ไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมออกจากบริการ ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอย่างชัดเจน โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และกฎระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
          2.5 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อาจหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ หากการให้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอื่น ๆ หรือขัดแย้งต่อกฎหมาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า 
          2.6 การหยุดหรือการยกเลิกบริการตามข้อ 2.5 ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าใช้บริการ และเข้าถึงรายละเอียดบัญชีของผู้ใช้บริการ ไฟล์เอกสารใด ๆ หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้ โดยไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ได้
          2.7 ในกรณีที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หยุดให้บริการเป็นการถาวร หรือยกเลิกบริการแก่ผู้ใช้บริการ เนื่องจากประเมินแล้วว่าอาจเกิดผลกระทบต่อการให้บริการในภาพรวม หรือกระทบต่อการใช้งานของผู้ใช้บริการรายอื่น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีสิทธิในการลบข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

3. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ
          สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ ที่มีต่อเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีดังต่อไปนี้ คือ
          3.1 สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดต่อที่ถูกต้องเป็นจริง และเป็นปัจจุบันเสมอแก่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนใช้บริการ หรือเพื่อรับข้อมลข่าวสารและการใช้บริการที่ต่อเนื่อง
          3.2 สามารถใช้บริการเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้รับอนุญาตตามข้อที่กำหนดไว้ โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
          3.3 จะไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่น รวมถึงการใช้วิธีการอัตโนมัติ (การใช้สคริปต์) นอกจากช่องทางที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจัดเตรียมไว้ให้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้
          3.4 จะไม่ทำหรือมีส่วนร่วมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ
          3.5 จะไม่ทำสำเนา คัดลอก ทำซ้ำ ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต่อบริการ เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้
          3.6 มีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ในการเข้าถึงบริการ
          3.7 จะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใด ๆ รวมถึงกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อกำหนด

4. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ
          4.1 การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น เป็นเพียงการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอำนาจควบคุม รับรอง ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์นั้น ๆ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าวที่มีการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
          4.2 กรณีต้องการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมโยงมายังหน้าแรกของเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ โดยแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือ แต่หากต้องการเชื่อมโยงมายังหน้าภายในของเว็บไซต์นี้ จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแล้วเท่านั้น และในการให้ความยินยอมดังกล่าว กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้ ในการที่เว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น

5. การปฏิเสธความรับผิด
          5.1 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ รวมถึงความเสียหาย สูญเสีย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือต่อความเสียหาย สูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวใน การเข้าใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น 
          5.2 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคล จากการเรียกร้องใดๆ  ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใด ๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทำใด ๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้ ผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น

6. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
          6.1 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือผู้ให้อนุญาตแก่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมาย แต่เพียงผู้เดียวในกรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่มีอยู่ในบริการ ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือผู้ให้อนุญาตแก่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นผู้จัดทำขึ้น ไม่ว่าสิทธิเหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม
          6.2 ผู้ใช้บริการ จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกำหนดให้เป็นความลับ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
          6.3 ผู้ใช้บริการ จะต้องไม่ใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ์ ชื่อโดเมนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

7. กฎหมายที่ใช้บังคับ
          การตีความ และการบังคับตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย

8. ช่องทางการติดต่อ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)
ที่อยู่ : เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้นที่ 8 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์: 0 2141 1314
โทรสาร : 0 2143 9253
Email : it@dmcr.mail.go.th