นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

          กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (“กรม”) เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ยึดมั่นการดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล และนำหลักการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด กรมตระหนักดีว่า เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องการความปลอดภัยในการเข้าถึงบริการด้านข้อมูล และการรักษาความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของตน ดังนั้น กรมจึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ทราบและเข้าใจในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของกรม ด้วยวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม โดยจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น เพื่อใช้ในการติดต่อให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในกิจการหรือกิจกรรมของกรม ภายใต้วัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของกรมเท่านั้น หรือตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์กรม จะประกาศแจ้งให้ทราบ และบันทึกเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐาน รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
          1.1 กรมมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ด้วยวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายเป็นธรรม และจัดเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นกับการให้บริการของกรม ตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น โดยกรมจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบและขอความยินยอมก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด และ/หรือในกรณีอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้
          1.2 บางกรณีอาจมีซอฟต์แวร์อื่นที่ติดตั้งอยู่ในภายเครื่องของผู้ใช้บริการ หรือมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ซึ่งอาจมีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการได้ ซึ่งซอฟต์แวร์หรือเว็บไซต์อื่นๆ นั้นอาจมีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ปรากฏในซอฟต์แวร์หรือเว็บไซต์อื่นนั้นแยกต่างหากจากกรมด้วย และกรมไม่สามารถรับรองการดำเนินการใดๆ ตามที่ได้ประกาศไว้ในซอฟต์แวร์หรือเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆต่อแนวปฏิบัติเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
          1.3 นโยบายความเป็นส่วนตัวจะใช้บังคับกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ โดยกรมอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ ระบบงานต่างๆ บนเว็บไซต์ ระบบแจ้งเหตุต่างๆ แอปพลิเคชันมือถือ (เช่น DMCR Patrol, DMCR4Thai, Marine Ranger, Marine Zone, TCS เป็นต้น) เครือข่ายสังคมออนไลน์ (เช่น LINE:ไลน์ Instagram:อินสตาแกรม Facebook:เฟซบุ๊ก และ X) โทรศัพท์ โทรสาร ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ (เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเมล) การสื่อสารแบบตัวต่อตัว การประชุมและงานกิจกรรมต่าง ๆ หรือเมื่อกรมไปพบปะเยี่ยมเยือน หรือจากแหล่งอื่น ๆ (เช่น แพลตฟอร์มออนไลน์ หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่น ๆ) หรือผ่านหน่วยงานในสังกัดในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง หรือเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล และสถานที่อื่น ๆ และ/หรือ ช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ที่กรมเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ พร้อมกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการที่ท่านใช้ ซึ่งอาจมีการกำหนดแยกต่างหากเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตัวท่าน
          1.4 การเก็บข้อมูล ตำแหน่งที่อยู่ (Geolocation) และ บันทึกข้อมูลการเดินทาง (GPS) โดยการใช้งานแอปพลิเคชันของทางกรม อาจจะมีการขอเก็บข้อมูลเหล่านี้เพื่อใช้ในการติดตามการเดินทาง และ แนบกับหลักฐานเช่น รูปถ่าย, วิดีโอ, คลิปเสียง, และ ไฟล์ต่างๆ ที่ถูกอัพโหลด อาจจะมีการใช้ในชั้นคดีในทางกฎหมาย ดังนั้นอาจจะทำให้ทางเราทราบตำแหน่งที่อยู่ในการเดินทางของท่านได้ ทั้งนี้การประมวลนั้นจะเก็บระหว่างการใช้งาน หรือ ไม่ใช้งานก็ได้

2. คุณภาพของข้อมูลส่วนบุคคล
          2.1 ในการใช้บริการเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการจะต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจริง ไม่บิดเบือน และถูกต้องสมบูรณ์ รวมถึงการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการต้องไม่นำข้อมูลของบุคคลอื่นมาใช้ในการให้ข้อมูลเพื่อใช้บริการของกรม
          2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่กรมอาจเก็บรวบรวมใช้ประมวลผล หรือเปิดเผยต่อบุคคลอื่นจะดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลนั้นมีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน และถูกใช้ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่และวัตถุประสงค์การดำเนินงานของกรมตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น

3. วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
          กรมจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อดำเนินงานในพันธกิจต่างๆ ของกรม รวมทั้งศึกษาวิจัยหรือจัดทำสถิติที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของกรมตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล กรมจะทำการบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐาน

4. การจัดเก็บและวิธีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
          ในการใช้บริการเว็บไซต์ของกรม จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้
          4.1 เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของกรม ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลไว้ เช่น ที่อยู่อีเมล์ (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่ หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น
          4.2 ในกรณีที่สมัคร (Sign Up) เป็นสมาชิก หรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง เว็บไซต์อาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม ได้แก่ เพศ (Sex) อายุ (Gender) สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ (Preferences/Favorites) ความสนใจ (Interests) และที่อยู่ (Address)
          4.3 เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของเว็บไซต์ จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นดูเว็บ (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (Web Page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)
          4.4 กรมขอแนะนำให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร ทั้งนี้กรม ทช. ไม่สามารถรับรองข้อความหรือรับรองการดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

5. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 
          5.1 กรมจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และ ที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นในกิจการหรือกิจกรรมของเว็บไซต์เท่านั้น โดยขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้บริการหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับกรม ทช. เช่น การลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการลงทะเบียนขอใช้บริการต่างๆ
          5.2 กรมจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จัดเก็บรวบรวมไว้ นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของกรม เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล หรือตามคำสั่งศาล หรือเป็นไปตามฐานกฎหมายอื่นเท่านั้น
          5.3 การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล กรม ทช. จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ไว้กับกรม ทช.  โดยใช้อย่างเหมาะสมและมีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและมีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
          กรม ทช. จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตราบเท่าที่จำเป็นต่อการประมวลผล และเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว กรม ทช. จะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
          ความยินยอมที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ไว้กับกรม ทช. ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลยังคงใช้ได้จนกว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะเพิกถอนความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถเพิกถอนความยินยอมหรือระงับการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมใด ๆ หรือทุกกิจกรรมของกรม ทช.  โดยส่งคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแจ้งให้กรม ทช. ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ it@dmcr.mail.go.th นอกจากสิทธิดังกล่าวข้างต้น เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยังมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้
          7.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to withdraw consent) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไว้แก่กรม ทช. ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของตนอยู่กับกรม ทช.
          7.2 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of access) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนและขอให้กรม ทช. ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงขอให้กรม ทช. เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอมต่อกรม ทช. ได้
          7.3 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to rectification) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้กรม ทช. แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์
          7.4 สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to erasure) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอให้กรม ทช. ทำการลบข้อมูลส่วนบุคคลของตนด้วยเหตุบางประการได้
          7.5 สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to restriction of processing) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนด้วยเหตุบางประการได้
          7.6 สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to data portability) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิให้กรม ทช. โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ไว้กับกรม ทช. ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น หรือตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเองด้วยเหตุบางประการได้
          7.7 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to object) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตนด้วยเหตุบางประการได้กรม ทช. เคารพการตัดสินใจในการเพิกถอนความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล แต่อย่างไรก็ตามกรม ทช. ขอแจ้งให้ทราบว่า อาจมีข้อจำกัดสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม การใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว

8. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล
          เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล กรม ทช. จัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม โดยกำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกัน การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญยิ่ง นอกจากนี้ กรม ทช. ได้กำหนดแนวปฏิบัติภายในกรม ทช. เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล และกรม ทช. จะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นระยะเพื่อความเหมาะสม รวมทั้งการเข้าถึงเว็บไซต์ได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัย ด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูล เช่น การใช้ Secure Socket Layer (SSL) Protocol เป็นต้น

9. การใช้คุกกี้ (Cookies)
          คุกกี้ (Cookies) หมายถึง ข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซต์ส่งไปเก็บไว้กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เข้าชมเว็บไซต์ เพื่อช่วยให้เว็บไซต์จดจำข้อมูลเข้าชมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ภาษาที่เลือกใช้เป็นอันดับแรก ผู้ใช้ของระบบ หรือการตั้งค่าอื่น ๆ เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าชมเว็บไซต์ในครั้งถัดไป เว็บไซต์จะจดจำได้ว่าเป็นผู้ใช้ที่เคยเข้าใช้บริการแล้ว และตั้งค่าตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด จนกว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะลบคุกกี้ (Cookies) หรือไม่อนุญาตให้คุกกี้ (Cookies) นั้นทำงานอีกต่อไป ซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถที่จะยอมรับหรือไม่รับคุกกี้ (Cookies) ก็ได้ ในกรณีที่เลือกที่จะไม่รับหรือลบคุกกี้ (Cookies) เว็บไซต์อาจจะไม่สามารถให้บริการหรือไม่สามารถแสดงผลได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้กรมจะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ต่อไป

10. การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
          กรมขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมิต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น กรมจึงขอแนะนำให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชมหรือใช้บริการจากเว็บไซต์ของกรม

11. ช่องทางการติดต่อ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)
ที่อยู่ : เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้นที่ 8 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์: 0 2141 1314
โทรสาร : 0 2143 9253
 Email : it@dmcr.mail.go.th