นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

1. มาตรการ และวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
          กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นหน่วยงานราชการที่ให้ข้อมูล ข่าวสาร และองค์ความรู้ด้านทรัพยกรทางทะเลและชายฝั่ง มีความตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ต่อ การปกป้องข้อมูลของผู้ใช้บริการจากการถูกทำลาย หรือบุกรุกจากผู้ไม่หวังดี หรือผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล จึงได้กำหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ โดยใช้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลขั้นสูง ด้วยเทคโนโลยี Secured Socket Layer (SSL) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการเข้าสู่ข้อมูลผ่านรหัสที่ระดับ 128 bits (128-bits Encryption) เพื่อเข้ารหัสข้อมูลที่ถูกส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในทุกครั้งที่มีการใช้บริการข้อมูลและระบบงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทำให้ผู้ที่ดักจับข้อมูลระหว่างทางไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ต่อได้ โดยจะใช้การเข้ารหัสเป็นหลักในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยผู้ใช้บริการสามารถสังเกตได้จากชื่อโปรโตคอลที่เป็น https://

2. เทคโนโลยีเสริมที่นำมาใช้ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
          นอกจากมาตรการและวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามที่กล่าวมาข้างต้น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ยังใช้เทคโนโลยีระดับสูงในการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่าน ดังต่อไปนี้
          2.1 Firewall เป็นระบบฮาร์ดแวร์ที่จะอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ หรือผู้ที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อนุมัติเท่านั้นจึงจะผ่าน Firewall เพื่อเข้าถึงข้อมูลได้
          2.2 Scan Virus นอกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่ให้บริการจะมีการติดตั้ง Software ป้องกัน Virus ที่มีประสิทธิภาพสูงและ Update อย่างสม่ำเสมอแล้ว กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังได้ติดตั้ง Scan Virus Software บนเครื่อง Server โดยเฉพาะอีกด้วย
          2.3 Cookies เป็นไฟล์คอมพิวเตอร์เล็ก ๆ ที่จะทำการเก็บข้อมูลชั่วคราวที่จำเป็นลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ขอใช้บริการ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร อย่างไรก็ตาม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี จึงหลีกเลี่ยงการใช้ Cookies แต่ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้ Cookies กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะพิจารณาอย่างรอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวของผู้ขอรับบริการเป็นหลัก
          2.4 Auto Log off ในการใช้บริการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หลังจากเลิกการใช้งานควร Log off ทุกครั้ง กรณีที่ผู้ใช้บริการลืม Log off ระบบจะทำการ Log off ให้โดยอัตโนมัติภายในเวลาที่เหมาะสมของแต่ละบริการ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเอง

3. ข้อแนะนำเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
          แม้ว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จะมีมาตรฐานเทคโนโลยีและวิธีการทางด้านการรักษาความปลอดภัยอย่างสูง เพื่อช่วยมิให้มีการเข้าสู่ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่เป็นความลับของท่านโดยปราศจากอำนาจตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้วก็ตาม อย่างไรก็ตาม ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้ยังไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยใด ๆ ที่จะสามารถปกป้องข้อมูลของท่านจากการทำลายหรือถูกเข้าถึงโดยบุคคลที่ปราศจากอำนาจได้อย่างเด็ดขาด ดังนั้น จึงควรปฏิบัติตามข้อแนะนำเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ดังต่อไปนี้
          3.1 ระมัดระวังในการ Download Program จาก Internet มาใช้งาน ควรตรวจสอบ Address ของเว็บไซต์ให้ถูกต้องก่อน Login เข้าใช้บริการเพื่อป้องกันกรณีที่มีการปลอมแปลงเว็บไซต์
          3.2 ไม่ควร Click Banner หรือ Link ที่พยายามบังคับให้ Download ไฟล์ต่าง อาจจะทำให้ติดไวรัสลงเครื่องได้
          3.3 ไม่ควรเข้าเว็บไซต์ที่แจกจ่าย Serial Key ,Crack ต่างๆ อาจจะทำให้ติดไวรัสลงเครื่องได้
          3.4 ควรติดตั้งระบบตรวจสอบไวรัสไว้ที่เครื่องและพยายามปรับปรุงให้โปรแกรม ตรวจสอบไวรัสในเครื่องของท่านให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
          3.5 ติดตั้งโปรแกรมประเภท Personal Firewall , Antivirus , Anti malicious ต่างๆ เพื่อป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์ จากการจู่โจมของผู้ไม่ประสงค์ดี เช่น Cracker หรือ Hacker

4. ช่องทางการติดต่อ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)
ที่อยู่ : เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้นที่ 8 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์: 0 2141 1314
โทรสาร : 0 2143 9253
Email : it@dmcr.mail.go.th